รายการส่งเสริมการขาย Best Buy 4G campaign

สิทธิพิเศษ
1.   ผู้รับสิทธิ: เป็นลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ตามตารางที่ระบุในข้อ 2 พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริ บิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัดและจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้ บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 499,  4G SmartPhone 699, 4G SmartPhone 899,
4G SmartPhone 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

2.  วิธีการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง: ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง ในอัตราตามที่ระบุในตาราง เมื่อ
2.1  ซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ในรายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 499, 4G SmartPhone 699, 4G SmartPhone 899, 4G SmartPhone 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ติดต่อกันนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ)
2.2  ชำระค่าบริการขั้นต่ำรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (สามารถนำไปหักเป็นส่วนลด 250 บาท นาน 8 เดือน) หรือ 3,000 บาท (สามารถนำไปหักเป็นส่วนลด 300 บาท นาน 10 เดือน) (ตามรุ่นที่เลือกซื้อ) (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.3   สิทธิส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้
ตารางส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ แท็บเลต 4G
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาขาย
(บาท/เครื่อง)
ส่วนลดค่าเครื่อง
(บาท/เครื่อง)
ราคาหลังหักส่วนลด*
(บาท/เครื่อง)
รายการส่งเสริมการขาย
ที่สามารถเลือกใช้
ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า
(บาท)
ระยะเวลาใช้บริการขั้นต่ำ
(เดือน/รอบบิล)
iPhone 5S 64 GB 28,600 8,700 19,900 4G SmartPhone
499,699,899,1099
3,000 12
iPhone 5S 32 GB 22,600 5,700 16,900 3,000 12
iPhone 5S 16 GB 20,700 6,800 13,900 3,000 12
iPhone 5C 32 GB 18,900 5,000 13,900 3,000 12
iPhone 5C 16 GB 16,900 5,500 11,400 5,400 12
Samsung Galaxy Note3 LTE 19,900 5,000 14,900 3,000 12
Samsung Galaxy S5 18,900 5,400 13,500 3,000 12
Samsung Galaxy Tab S 8.4” 16,900 3,000 13,900 2,000 12
Samsung Galaxy Tab S 10.5” 19,900 3,000 16,900 2,000 12
iPad Air 64GB 28,100 4,500 23,600 4G iNet
499,699,899,1099
3,000 12
iPad Air 32GB 19,500 4,500 15,000 3,000 12
iPad Air 16GB 17,900 4,500 13,400 3,000 12
iPad mini with Retina 64GB 24,900 4,500 20,400 3,000 12
iPad mini with Retina 32GB 16,700 4,500 12,200 3,000 12
iPad mini with Retina 16GB 14,900 4,500 10,400 3,000 12
*(ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 หรือ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 499, 4G SmartPhone 699, 4G SmartPhone 899, 4G SmartPhone 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099
1. รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 499, 4G SmartPhone 699, 4G SmartPhone 899, 4G SmartPhone 1099, 4G iNet 499, 4G iNet 699, 4G iNet 899 และ 4G iNet 1099 นี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย: อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการส่งเสริมการขาย ค่าบริการเหมาจ่าย
ขั้นต่ำรายเดือน
(บาท)
บริการที่ได้รับในส่วนเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน WiFi
(ชั่วโมง)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
4G|3G|EDGE|GPRS
(จำกัด)*
WiFi
(ชั่วโมง)
ฟรีเน็ต
4G|3G|EDGE|GPRS
นาน 6 เดือน
4G SmartPhone 499 499 โทรฟรีไม่อั้น
7.00 น. – 17.00 น.
1.5 GB ไม่จำกัด 1.5 GB
4G SmartPhone 699 699 โทรฟรีไม่อั้น
7.00 น. – 19.00 น.
3 GB 3 GB
4G SmartPhone 899 899 โทรฟรีไม่อั้น
7.00 น. – 23.00 น.
5 GB 5 GB
4G SmartPhone 1099 1099 โทรฟรีไม่อั้น
7.00 น. – 23.00 น.
8 GB 8 GB
*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
1.1  รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้:
(1) โทรฟรีทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 17.00 น. สำหรับการโทรนอกช่วงเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่ 17.01 น. ถึง 06.59 น. จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(2)  ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรี ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่จำกัดครั้ง ได้นานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที (ไม่มีการตัดสายการสนทนาของผู้ใช้บริการ) ตั้งแต่นาทีที่ 31 เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ คือ 1.25 บาทต่อนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(3)  รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 1.5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4)  รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.2  รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้:
(1)  โทรฟรีทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น. สำหรับการโทรนอกช่วงเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่ 19.01 น. ถึง 06.59 น. จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาทีี
(2)  ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรี ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่จำกัดครั้ง ได้นานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที (ไม่มีการตัดสายการสนทนาของผู้ใช้บริการ) ตั้งแต่นาทีที่ 31 เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ คือ 1.25 บาทต่อนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(3)  รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4)  รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) 3G/EDGE/GPRS ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 6 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.3  รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้:
(1)  โทรฟรีทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 23.00 น. สำหรับการโทรนอกช่วงเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่ 23.01 น. ถึง 06.59 น. จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(2)  ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรี ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่จำกัดครั้ง ได้นานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที (ไม่มีการตัดสายการสนทนาของผู้ใช้บริการ) ตั้งแต่นาทีที่ 31 เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ คือ 1.25 บาทต่อนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(3)  รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4)  รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 10 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.4  รายการส่งเสริมการขาย 4G SmartPhone 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้ี้:
(1)  โทรฟรีทุกเครือข่าย ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 23.00 น. สำหรับการโทรนอกช่วงเวลา ดังกล่าว คือ ตั้งแต่ 23.01 น. ถึง 06.59 น. จะคิดอัตราค่าใช้บริการเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(2)  ผู้ใช้บริการสามารถโทรฟรี ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่จำกัดครั้ง ได้นานต่อเนื่องสูงสุดครั้งละไม่เกิน 30 นาที (ไม่มีการตัดสายการสนทนาของผู้ใช้บริการ) ตั้งแต่นาทีที่ 31 เป็นต้นไปจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ คือ 1.25 บาทต่อนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(3)  รับสิทธิบริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 8 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(4)  รับสิทธิใช้บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 8 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 16 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
แพ็กเกจ ค่าบริการ
รายเดือน (บาท)
4G
(จำกัด*)
ฟรี 4G (จำกัด)
นาน 6 เดือน
WiFi
(ชั่วโมง)
ฟรี TVS
Anywhere
นาน 12 เดือน
Bonus
4G iNet 499 499 3 GB 1 GB ไม่จำกัด
ปริมาณการใช้งาน
1 GB -
4G iNet 699 699 6 GB 1.5 GB
4G iNet 899 899 10 GB 2 GB
4G iNet 1099 1099 14 GB 3 GB True Red Card
*ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิใช้ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามปริมาณที่กำหนด หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือน
ในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
1.5  รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 499 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(5)  บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 3 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G`
(6)  รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(7)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 4 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.6  รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 699
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 699 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1)  บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 6 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(2)  รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 1.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 7.5 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.7  รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 899
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 899 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1)  บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(2)  รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 2 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 12 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
1.8  รายการส่งเสริมการขาย 4G iNet 1099
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 1,099 บาท ต่อเดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ ดังนี้
(1)  บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็นจำนวน 14 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและอุปกรณ์ที่รองรับ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
(2)  รับสิทธิชมรายการผ่าน ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์แอพพลิเคชั่นบนมือถือ เดือนละ 1 กิกะไบต์ (GB) โดยไม่เสียค่าบริการรับชมรายเดือน เป็นระยะเวลานาน 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่ติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น บนมือถือ เสร็จสมบูรณ์ และตราบเท่าที่ลูกค้ายังปฏิบัติตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
(3)  บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net
สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากสิทธิตามแพ็กเกจปกติในเดือน (รอบบิล) ที่ 1 ถึง เดือนที่ 6:
(1)  รับสิทธิใช้ บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ตามนโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสมของ เรียลมูฟ (Fair Usage Policy) ในปริมาณที่เพิ่มจากปริมาณปกติในแพ็กเกจอีก 3 กิกกะไบต์ (GB) เป็นจำนวน 17 กิกกะไบต์ (GB) เป็นระยะเวลา 6 เดือน (รอบบิล) หลังจากนั้น หลังจากนั้น คิดเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนในอัตราเมกกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
สิทธิพิเศษอื่น:
(1)  รับสิทธิ ทรู เรดการ์ด (True Red Card) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

(2) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบในช่องทางที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการรับชม ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ บนมือถือ มีดังต่อไปนี้:
1.  หนึ่งสิทธิ์ผู้ใช้คือ หนึ่ง สมาชิก Facebook หรือ หนึ่ง True ID
2.  ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ แอพพลิเคชั่น รองรับสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ต ในระบบ iOS ตั้งแต่ iOS5 ขึ้นไปและระบบ Android ตั้งแต่ Android 4.0 ขึ้นไป
3.  ช่องรายการฟรีทูแอร์ ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นพิเศษได้ (ฟังก์ชั่นตารางรายการล่วงหน้า, ดูย้อนหลังรายการสด, ดูรายการย้อนหลัง 2 ชั่วโมง
4.  ฟังก์ชั่น Rewind ย้อนหลังดูรายการสดใช้ได้เฉพาะระบบ iOS เท่านั้น
5.  ช่องรายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Fair Usage Policy: เรียล มูฟ
สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ
3.  ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1  โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
3.2  บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 2 บาท
3.3  บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดอัตราครั้งละ 5 บาท
3.4  บริการ 4G|3G|EDGE|GPRS เมกะไบต์ (MB) ละ 20 สตางค์
4.  อัตราค่าใช้บริการในข้อ 2 และข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนและบริการเสริมอื่นๆ ี้
5.  อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.  เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
6.1  ผู้ใช้บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@TrueMoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
6.2  ผู้ใช้บริการจะได้รับ username และ password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) หลังจากที่ได้เริ่มใช้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
6.3  หากผู้ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่เรียลมูฟ กำหนดให้
6.4  ในระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ต มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง
6.5  ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ
6.6  Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น
7.  สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
8.  ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์ ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
9.1  กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
9.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
10.  เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ
11.  เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
12.  รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
รายการส่งเสริมการขาย Multi SIM สำหรับ iPad mini with Retina display และ iPad Air
1. สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ที่ซื้อแท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ในรุ่น iPad mini with Retina Display และ iPad Air (รวมเรียกว่า “เครื่อง”) จาก บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด และเป็นผู้ใช้ บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”)ในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา (“ซิมหลัก”)พร้อมสมัครใช้บริการ Multi SIM ทรูมูฟ เอช เพื่อนำไปใช้กับเครื่องที่เลือกชื้อข้างต้น โดยสามารถสมัครใช้บริการและรับสิทธิพิเศษได้ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557

2. สิทธิพิเศษ: ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 จะได้รับส่วนลดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ของบริการ Multi SIM ทรูมูฟ เอช จากอัตราค่าบริการ 300 บาทต่อเดือน (รอบบิล) เหลือ 99 บาทต่อเดือน (รอบบิล) เป็นระยะเวลา 10 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่เดือน (รอบบิล)แรกที่เปิดใช้บริการ Multi SIM โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

3. วิธีการรับสิทธิพิเศษ: ในการขอรับสิทธิพิเศษผู้ใช้บริการตกลงจะเปิดใช้บริการ Multi SIM ทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือนติดต่อกัน และต้องใช้รายการส่งเสริมการขายในซิมหลักที่มีค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนขั้นต่ำตั้งแต่ 399 บาท ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ขอรับสิทธิพิเศษนี้

4. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายบริการ Multi SIM
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Multi SIM (“ซิมเสริม”) แบบรายเดือนนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด(“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา (“ซิมหลัก”) ที่สมัครใช้บริการซิมเสริมนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ถึง 15 มกราคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเรียลมูฟ

2. เงื่อนไขการสมัครใช้บริการซิมเสริม
2.1 ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการซิมหลัก ที่มีค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนขั้นต่ำ 399 บาท ขึ้นไป เท่านั้น
2.2 ผู้ใช้บริการสามารถเปิดใช้บริการซิมเสริม ได้สูงสุด 4 ซิม (ไม่รวมซิมหลัก) โดยจะต้องชำระค่าซิมการ์ด (กรณีเปิดเลขหมายใหม่) 69 บาทต่อซิม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.3 อัตราค่าใช้บริการซิมเสริม คิดในอัตราเหมาจ่าย 300 บาทต่อเดือน(รอบบิล) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รับสิทธิใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS รวมกันจำนวน 1 กิกกะไบต์ (GB) และรับสิทธิใช้ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน
3. การใช้บริการ: ซิมหลักและซิมเสริมสามารถนำบริการเฉพาะ 3G/EDGE/GPRS และ Wi-Fi (ถ้ามี) ที่ได้รับทั้งของซิมหลักและซิมเสริมมาใช้รวมกันได้ (เฉพาะการใช้ภายในประเทศเท่านั้น) โดยระบบจะคำนวณปริมาณการใช้งานร่วมกันและค่าบริการของทุกซิมจะรวมอยู่ในใบแจ้งหนี้เดียว

4. เงื่อนไขการใช้บริการซิมเสริม
4.1 ใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ภายในประเทศ ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps. ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ก. กรณีสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจของซิมหลักเป็นแบบไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน การใช้บริการของซิมเสริมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน 3G/EDGE/GPRS ของซิมหลัก
ข. กรณีสิทธิที่ได้รับในแพ็กเกจของซิมหลักเป็นแบบจำกัดปริมาณการใช้งาน จะนำสิทธิที่ได้รับจากซิมหลักและแพ็คเกจของซิมเสริมรวมกัน หากมีการใช้บริการเกินกว่าจำนวนสิทธิที่ได้รับทั้งหมด จะคิดค่าบริการส่วนเกินจากปริมาณการใช้งานที่ได้รับ ในอัตราที่กำหนดในแพ็กเกจเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนของซิม หลัก โดยจะยังคงความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps. บนเครือข่าย 3G และ/หรือ 100 Mbps.บนเครือข่าย 4G (ถ้ามี)
4.2 รับสิทธิใช้ Wi-Fi ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)(ตรวจสอบพื้นที่การให้บริการของ WiFi by TrueMove H ได้ที่ www.truewifi.net)
4.3 ผู้ใช้บริการสามารถรับ SMS ได้ (ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้กับซิมเสริม) แต่ไม่สามารถใช้บริการส่ง –ข้อความสั้น(SMS), โทรออกหรือรับสายและ รับหรือ ส่งข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ได้
4.4 ผู้ใช้บริการสามารถขอเปิดใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming Services) ในแต่ละซิมเสริมได้ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
ก. ใช้งาน Data Roaming (3G/EDGE/GPRS) ในต่างประเทศได้
ข. บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ (Data Roaming )ที่ขอเปิดใช้นี้ เป็นสิทธิเฉพาะซิม จะใช้ได้กับเฉพาะซิมที่ขอเปิดใช้บริการนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำบริการ Data Roamingในต่างประเทศไปใช้ร่วมกับซิมอื่นได้
ค. ระบบจะคิดค่าบริการ Data Roaming เพิ่มเติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ตามอัตราที่เรียลมูฟ กำหนด
4.5 ซิมเสริมไม่สามารถสมัครใช้แพ็กเกจเสริมต่าง ๆ ได้ การสมัครใช้แพ็กเกจเสริมต่างๆ สามารถทำได้โดยผ่านซิมหลักเท่านั้น
4.6 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนซิมเสริมเป็นซิมหลัก หรือเปลี่ยนซิมหลักเป็นซิมเสริมได้
5. สำหรับบริการ WiFi by TrueMove H ผู้ใช้บริการต้องใช้ username และ password ในการเข้าใช้บริการ โดยระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ สามารถขอรับ password ใหม่ได้ โดยกด*871*4# จากซิมหลักเท่านั้น

6. การยกเลิกการใช้บริการซิมหลัก (รวมถึงกรณีการย้ายเครือข่ายด้วยเลขหมายเดิม): ตราบเท่าที่ยังมีการใช้บริการซิมเสริม ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถยกเลิกซิมหลักได้จนกว่าจะได้ยกเลิกซิมเสริมทั้งหมดแล้วเท่านั้น 7. สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้ง ไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
8.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
8.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมี พฤติกรรมฉ้อฉล ในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
9. เรียลมูฟขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของเรียลมูฟ

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

11. แพ็กเกจนี้มีระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้