ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ขออภัย

ภาพถ่ายตัวคุณและบัตรประชาชน

กรุณาถ่ายภาพอีกครั้ง และอัปโหลดใหม่ เนื่องจากภาพไม่ชัดเจน แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างมากเกินไป หรือหันหน้าไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด (อัปโหลดภาพได้อีก ครั้ง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ”) และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดทำแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทำสัญญา ดังนี้

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
1. เสียง
2. ข้อมูล
3. พหุสื่อ หรือสื่อผสม

บริการโทรคมนาคม
1. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
2. บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
3. บริการมูลค่าเพิ่ม (Value-added Service)

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการ
บริษัทฯ ตกลงจัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม ที่ได้โฆษณาไว้ หรือตามที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
3.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบริษัทฯ
3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปกติ หรือตามที่ได้โฆษณาไว้ บริษัทฯ ตกลงไม่เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการจนกว่าบริษัทฯ จะสามารถ ให้บริการได้ตามปกติ เว้นแต่เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้มีการดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว สิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ กสทช.ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่ส่งมอบเพื่อประโยชน์ ในการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญา ก่อนกำหนดมิได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องไป จะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และต้องส่งคืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ดังกล่าวขณะนั้น อนึ่ง ในการส่งมอบคืนเครื่องและอุปกรณ์นั้น บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสภาพสำหรับการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องคืนจากผู้ใช้บริการในอัตราที่ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการจนเกินไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเวลาที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.1.4 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปิดใช้บริการหรือการขอใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา
ก. ผู้ใช้บริการส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมที่จำเป็นตามที่บริษัทฯ ร้องขอไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์
ข. ผู้ใช้บริการมีหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติค้างชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมต่อบริษัทฯ
ค. มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการมีสภาวะทางการเงินขัดข้อง หรือมีเหตุอื่นใด ซึ่งอาจไม่สามารถชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม
ง. มีเหตุอันเชื่อได้ว่าหากบริษัทฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการอาจกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด และ/ หรือมีเหตุที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต และ/ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบริษัทฯ และ/ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย
(2) ผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล
ก. ผู้ใช้บริการส่งมอบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ
3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไม่สามารถลงนามได้ด้วยตนเอง) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาขนของผู้รับมอบอำนาจ และ
5. หลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด หรือบางส่วน
ข. ผู้ใช้บริการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนมีหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติค้างชำระค่าใช้บริการต่อบริษัทฯ หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ หรือมีประวัติว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มักประสบกับปัญหาการติดต่อกับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
ค. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามปกติ
ง. ผู้ใช้บริการมีประวัติไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี
จ. ผู้ใช้บริการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนมีประวัติว่าเคยถูกฟ้องร้องในคดีล้มละลาย หรือถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด
ฉ. มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการมีสภาวะทางการเงินขัดข้อง หรือมีเหตุอื่นใด ซึ่งอาจไม่สามารถชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ได้
ช. มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากบริษัทฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการอาจกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด และ/ หรือมีเหตุที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต และ/ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบริษัทฯ และ/ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย
3.1.5 บริษัทฯ จะร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเสริมด้วย
3.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ใช้บริการ
3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในข้อ ก. และ ข. พร้อมทั้งส่งมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย
ก. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับติดต่อการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการและเอกสารอื่นๆ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยในปัจจุบัน เป็นต้น
อนึ่ง บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปส่งให้แก่ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้
3.2.2 ผู้ใช้บริการตกลงไม่ใช้บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค์ ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิด หลอกลวงหยาบคาย ลามก หรือข่มขู่
3.2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ก่อให้เกิด หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวน รบกวน หรือเกิดความไม่สะดวก ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการอื่นของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด
3.2.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้เครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริการส่งข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
ค. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ง. เพื่อสร้างความเข้าใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน
จ. ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใช้บังคับ
ฉ. แทรกแซงการใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น หรือบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ
3.2.5 ไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย หรือกระทำการอันมีลักษณะเป็นอันตรายต่อเครือข่าย เว้นแต่เป็นการใช้บริการตามสัญญาหรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และร่วมมือกับบริษัทฯ ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอื่นๆ ด้วย
3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้กำหนดรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการหรือรหัสส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะได้กำหนดในภายหลัง ภายใต้อัตราที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว
3.2.8 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายใต้เงื่อนไขและตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ
3.2.9 สิทธิของผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบ
(2) ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(3) ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของบริษัทฯ ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหน้าที่ในการเรียกเก็บและการชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม
4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงต่อไป และเป็นอัตราตามที่ได้มีการตกลงไว้โดยจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม ที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใด และจะไม่เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4.2 เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ตกลงกับบริษัทฯ เพื่อยกเว้นการแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ หรือให้แจ้งโดยวิธีการอื่น บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงร่วมกันเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันครบกำหนด ชำระ โดยการแจ้งรายการดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้บริการ และการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มา ของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในใบแจ้งรายการนั้นได้
4.3 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการโทรคมนาคม และจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่า บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องบางส่วนหรือทั้งหมดหรือเห็นว่า บริษัทฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz ของผู้ให้บริการ หรืออัตราที่ สัญญากำหนดไว้ หรือสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้บริการของตนที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการร้องขอ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนด ให้ถือว่าบริษัทฯ สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้บริษัทฯ รับรองข้อมูลที่ถูกต้องในเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าตอบแทนซึ่งไม่สูงกว่าความเป็นจริงจากผู้ใช้บริการได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด
4.4 หากปรากฏว่าบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินให้แก่ ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในส่วนต่าง ในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด นับแต่วันที่ ข้อเท็จจริงยุติเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ จะได้ตกลงร่วมกันต่อไป
4.5 ในกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดผู้ใช้บริการตกลงชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ นับแต่วันผิดนัดในอัตราไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ให้ความเห็นชอบ

5. การระงับการใช้บริการและการให้บริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ครั้งละไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวต่อบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาการระงับการใช้บริการชั่วคราว และเมื่อครบกำหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการต่อในเวลานั้นทันทีเช่นกัน
กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่
กรณีผู้ใช้บริการประสงค์เปิดใช้บริการก่อนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใช้บริการชั่วคราวที่ผู้ใช้บริการได้ขอใช้สิทธิไว้จะสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด
5.2 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอื่นใดภายใต้กรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน
5.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการให้บริการได้ทันที
5.3.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัทฯ
5.3.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
5.3.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
5.3.4 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
5.3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการซึ่งใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายหลัง ได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปแล้วเป็นจำนวน 80% ของวงเงินค่าใช้บริการ (credit limit) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้ในสัญญากับบริษัทฯ
5.3.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
5.3.7 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
5.3.8 บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
5.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการเนื่องจากซิมการ์ด และ/ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหาย หรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการให้บริการในทันทีที่ได้รับแจ้งและผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งดังกล่าว

6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที
6.1.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษัทฯ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
6.2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
6.2.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งเรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และได้ทำการแจ้งเตือนล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว
6.2.3 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือการชำระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
6.2.4 บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
6.2.5 เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
6.3 เมื่อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกล่าว อาจคืนด้วยเงินสด เช็คหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการหรือตามวิธีการที่ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการได้ตกลงกันต่อไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ต้องชำระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ คิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ บริษัทฯ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์หรือประกาศที่ กสทช. จะกำหนดเกี่ยวกับอัตราขั้นสูงต่อไป ทั้งนี้ ให้รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาของบริษัทฯ ที่ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หากต่อมาบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะเสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่ กสทช. ประกาศยกเว้นให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ให้บริการแจ้งให้ กสทช. ทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ำลง หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการให้ถือว่ามีผลเป็นการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน
ขออภัย

อุปกรณ์สื่อสารที่รองรับ 5G

รับสิทธิ์ใช้ 5G

ใครบ้างใช้ 5G ได้ฟรี

 • 1ลูกค้ารายเดือนที่ใช้แพ็กเกจเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด 1099 ขึ้นไป รับสิทธิใช้เน็ต 5G ไม่อั้น ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • 2ลูกค้ารายเดือนที่ซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ 5G กับทรูมูฟ เอช พร้อมสมัครแพ็กเกจต่ำกว่า 1099 บาท รับสิทธิเน็ต 5G เต็มสปีด 30GB นาน 3 เดือน (10 GB ต่อเดือน)
 • 3ลูกค้ารายเดือนที่ใช้แพ็กเกจเน็ตต่อเนื่อง หรือเน็ตแบบความเร็วคงที่ (Fixed Speed) รับสิทธิใช้เน็ต 5G เต็มสปีด 15GB นาน 30 วัน
 • 4ลูกค้าเติมเงิน ใช้เน็ต 5G เต็มสปีด 15GB นาน 30 วัน (500MB ต่อวัน)

หมายเหตุ : • ลูกค้าจะต้องใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ 5G เท่านั้น • เน็ต 5G ที่ได้รับเพิ่มสามารถใช้ได้ทั้ง 5G/4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ • เน็ตที่ได้รับเพิ่มจะถูกหักการใช้งาน ก่อนแพ็กเกจหลัก • สิทธิ์การใช้เน็ต 4G/3G ตามแพ็กเกจหลัก จะถูกปรับให้สามารถใช้เน็ต 5G ได้ด้วย ยกเว้นแพ็กเกจหลักเน็ตแบบความเร็วคงที่ (Fixed Speed)

อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา
ใช้ได้แล้ว 77 จังหวัดทั่วไทย*

เป้าหมายสำคัญของทรูมูฟ เอช คือการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ดีที่สุดในประเทศไทย
เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนวันนี้เราพร้อมให้บริการ 5G ที่เร็วขึ้น แรงขึ้น
ครอบคลุมที่สุดในประเทศ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลได้อย่างไร้ขีดจำกัด

พื้นที่ให้บริการ 5G *เฉพาะตัวเมือง 77 จังหวัด

ครบ 7 ย่านความถี่ มากสุดในไทย ครบ 3 ย่านความถี่ต่ำ 700, 850 และ 900
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ดีกว่าทำให้ 3G, 4G, 5G ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พื้นที่ให้บริการ 5Gสัมผัสประสบการณ์ 5G ได้แล้วที่นี่

กรุงเทพ
จังหวัดอื่น
5G ในกรุงเทพ
ดูพื้นที่ให้บริการทั้งหมด

กรุงเทพ

   ย่านตัวเมืองกรุงเทพ
 • สยาม
 • สีลม
 • สาทร
 • บรรทัดทอง
 • สี่พระยา
 • อโศก
 • เพชรบุรี
 • พระราม 9
 • รัชดา
 • ชิดลม
 • เพลินจิต
 • นานา
 • สุขุมวิท
   สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 4 สถานี
 • MRT วัดมังกร
 • MRT สามยอด
 • MRT สนามไชย
 • MRT อิสรภาพ
   จตุจักร
 • ห้าแยกลาดพร้าว - ฝั่งพหลโยธิน
 • ห้าแยกลาดพร้าว - ฝั่งวิภาวดี
 • ห้าแยกลาดพร้าว - ฝั่งจตุจักร
   ดินแดง
 • แกรนด์ แมนชั่น
 • ณัฐกาญจน์ อพาร์ทเมนท์
 • เดอะลอร์ดพาเลซ
 • อมันตา โฮเทล
 • เซ้นท์ สตูดิโอ
 • มัสยิด ดารุ้ลมู่ฮาญีรีน
 • เคส รัชดา
 • รัชดาซอย 3 แยก 4
 • ภูมิแห่งทรัพย์ อพาร์ทเม้นท์
 • ศุภาลัยปาร์ค อโศก รัชดา
 • ตึกชมพู เลขที่ 575 (ซอยเมตตาเหนือ)
 • สิริรัตน์ แมนชั่น 1
 • บ้านล้อมรัก ซอยนาทอง แยก 4
   ห้วยขวาง
 • ทรู ทาวเวอร์ 1
 • รัชดาซอย 10 แยก 5
 • รัชดาซอย 4
 • สิงห์ คอมเพล็กซ์
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • อาคารว่องวานิช
 • พณิชพลาซ่า
   ลาดพร้าว
 • หลังร้านอาหารกุ้งเต้น เกษตร-นวมินทร์
 • ซอยโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
   สาทร
 • โหงวต่อ โอสถ
 • โรงแรมเชดอน สาทร
 • อาทิตย์อพาร์ทเม้นท์
 • ฮ่องกง พลาซ่า
 • สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
   คลองเตย
 • เอส6 สุขุมวิท โฮเทล
 • โรงเรียน คลองเตยวิทยา
 • พรีเมียร์ พริ้นท์ แอนด์ โปรดักส์
 • ศรีนวลคอร์ท
 • แฟลตเทพประทาน
 • อาคาร เอเซียเฮ้าส์
 • ไอบิส โฮเทล
 • ฟ่องฟ้า แมนชั่น
   วัฒนา
 • โรส โฮเทล
 • แกรนด์ แปซิฟิก โฮเทล
 • ริชชี่ คอร์ท
 • บรีสเรสซิเด้นท์
 • ซัมเมอร์เซ็ท โฮเทล
 • เบรนเวค คาเฟ่
 • บ้านสุขสันต์
 • สิงหาเพลส อพาร์ทเม้นท์
   ราชเทวี
 • เอฟเอ็กซ์ โฮเทล มักกะสัน
 • หมู่บ้านกิ่งเพชรวิลล่า
   พระโขนง
 • ฟ่องฟ้า แมนชั่น
 • ซอยพึ่งมี 9
   บางรัก
 • วีวี่คอฟฟี่
 • จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์
 • สาธร คาร์เร้นท์
 • บริษัทไดเทคเจอร์ เอสเตท จำกัด
 • บริษัท บีเคเจเจมส์ จำกัด
 • บ้านเลขที่ 198-198/1 ซอยสว่าง 1
 • เอส แอนด์ บี ทาวเวอร์
 • โรงแรมตวันนา
 • อาคารแสงทองธานี
 • ภัตตาคารอาหารไทย บ้านสามย่าน
 • ภัตตาคารอาหารมาเลเซีย
 • อาคารชาญอิสระทาวเวอร์
 • ถนนเจริญกรุง 43
 • โรงแรม ตรีนิตี้ สีลม
 • อาคาร เค แอนด์ วาย
 • ดร.โอ คลีนิกครอบครัว
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานเหลือง
 • ศาลาแดงวัน
 • มาฆสุขซอย3
 • อมยิ้มลอดท์
 • ชาม อีทเทอรี่ แอนด์ บาร์
 • บีทีเอสช่องนนทรี
 • เบอร์เกอร์คิงศาลาแดง
 • สี่พระยาทาวเวอร์
 • เทคอะแน็ปโฮสเทล
 • ซอยทานตะวัน
 • สีลมสวีท คอนโดมิเนียม
 • จิมทอมป์สันช็อป
 • เดอะแชตบล็อกสีลมโฮสเทล
 • พีเอสเฮ้าส์ อพาร์ทเม้นท์
 • ซอยสะพานยาว
 • ตรอกฉลองกรุง
   ปทุมวัน
 • คาโรลีน คอร์ท
 • ซอยบ่อนไก่ 2
 • เอส จี ทาวเวอร์
 • เกษรวิลเลจ
 • ร่วมฤดีการเด้นเฮาส์
 • อาคารปิยะสมบัติ
 • ฤดีเพลส
 • เดอะรูมพระราม 4
 • เทสโก้โลตัสพระราม 1
 • พี.พี คาเฟ่
 • สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์
 • สยาม คาร์ ปาร์ค
 • อาคารวิทยกิจ
 • ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม)
 • โรงพยาบาลจุฬาฯ
 • บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ราชดำริ
 • คลาสสารสิน ราชดำริ
 • ท๊อปเนล สยามสแควร์ซอย 1
 • ฮาร์ดล็อคคาเฟ่ สยามสแควร์
 • สีฟ้า สยามสแควร์ซอย 9
 • เรืองฤทธิ์ บีเคเค ซาลอน (สยามสแควร์วัน)
 • ซันกลาส สยามสแควร์
 • เมดิแคร์สยาม
 • แอมปาร์ค
 • จามจุรีซอย 9
 • อาคารพรพิท้กษ์
 • บิสตันโฮเทล ซอยต้นสน
 • เดอะไนนท์ทีนแอดชิดลม
 • สยามสแควร์ซอย 1
 • ซอยฟูศักดิ์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากรุงเทพต้นสน
 • โรงอาคารคณะวิศวฯ จุฬา
 • แอล ไอ ที บางกอก โฮเทล
 • ทรุไลฟ์ สยามสแควร์ซอย 7
 • โรงเรียนดนตรีเครเซนโด
 • เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขาสยามสแควร์วันซอย 5
 • ฮ๊อปส์ ด๊อก คาเฟ่ : เดอะ เฮ้าส์ ออฟ พาวส์ ด๊อก คาเฟ่
 • โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ
 • ทรูช็อป สยามสแควร์
 • เวฟ เพลส
 • ศรีชัย แมนชั่น
 • บริษัทอร่ามบุญ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ศรีลิขิต แมนชั่น
 • แยกวัดดวงแข

ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์ 23 สาขา

 • ทรูแบรนดิ้งช็อป สยามสแควร์ ซอย 3
 • ทรูแบรนดิ้งช็อป สยามสแควร์ ซอย 2
 • ทรูแบรนดิ้งช็อป ไอคอนสยาม
 • ทรู สเฟียร์ ไอคอนสยาม
 • ทรูแบรนดิ้งช็อป สยามพารากอน
 • ทรู สเฟียร์ สยามพารากอน
 • ทรูช็อป สยามพารากอน
 • ทรู สเฟียร์ เซ็นทรัลเวิลด์
 • ทรู สเฟียร์ เอ็มควอเทียร์
 • ทรูช็อป เอ็มควอเทียร์
 • ทรูช็อป ดิจิตอล เกตเวย์
 • ทรูช็อป ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น2
 • ทรูช็อป แฟชั่น ไอส์แลนด์
 • ทรูช็อป เดอะมอลล์ บางกะปิ
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า เวสท์เกต
 • ทรูช็อป เมกา บางนา
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 2
 • ทรูช็อป เดอะมอลล์ บางแค
 • ทรูช็อป ซีคอนสแควร์
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล บางนา
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์
5G ใน 77 จังหวัด
ดูพื้นที่ให้บริการทั้งหมด

ภาคเหนือ

   เชียงใหม่
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
 • ปางช้าง เชียงใหม่
 • ประตูท่าแพ
 • เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่
 • สวนดอกพาร์ค
 • โรงอาหาร อมช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • แปลงเกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   เชียงราย
 • เชียงรายไนท์บาซาร์
   ลำปาง
 • โลตัส ลำปาง
   ลำพูน
 • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
   แม่ฮ่องสอน
 • วัดหัวเวียง
 • ตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
   น่าน
 • ตลาดโต้รุ่ง
   พะเยา
 • ตัวเมืองพะเยา
   แพร่
 • ตัวเมืองแพร่
   อุตรดิตถ์
 • ตัวเมืองอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
    

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   กาฬสินธุ์
 • ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์
 • ห้างกาฬสินธุ์พลาซ่า
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
   ขอนแก่น
 • ตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์
 • อาคารซีพีทาวเวอร์ ขอนแก่น 2
 • สำนักงานทรู ภาคอีสานตอนบน
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น
 • ชุมชนสามเหลี่ยม
 • ประตูเมืองขอนแก่น (ข้างเซ็นทรัลพลาซ่า)
 • เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
 • ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ซีพีเอฟ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • แปลงทดลองกัญชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ชัยภูมิ
 • อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล
   นครพนม
 • ถนนคนเดินริมโขง นครพนม
 • หอนาฬิกา
 • ลานตะวันเบิกฟ้า
   นครราชสีมา
 • ตลาดร้อยปีเมืองย่า
 • ชุมชนเมืองนครราชสีมา
 • ชุมชนโรงต้ม ใกล้กับอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี
 • เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา
 • หน้าห้างคลังพลาซ่าจอมสุราง
 • วัดหนองบัวรอง
   บึงกาฬ
 • ชุมชนเมืองบึงกาฬ
 • ถนนคนเดินบึงกาฬ
   บุรีรัมย์
 • ต. ในเมือง ใกล้มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
   มหาสารคาม
 • ศูนย์ราชการ มหาสารคาม
 • การเคหะ
 • ตัวเมืองมหาสารคาม
   มุกดาหาร
 • แม็คโคร มุกดาหาร
   ยโสธร
 • ตลาดยโสธร, ตลาดเช้าเทศบาล
 • นานาภัณฑ์พลาซ่า
   ร้อยเอ็ด
 • โลตัสร้อยเอ็ด
 • สถานีขนส่งฯ ร้อยเอ็ด
   เลย
 • ชุมชนอำเภอเชียงคาน
   สกลนคร
 • สนามมิ่งเมือง
 • โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 • โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
   สุรินทร์
 • สถานีขนส่งฯ สุรินทร์
   ศรีสะเกษ
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 • ซุนเฮงพลาซ่า
   หนองคาย
 • ห้างเทสโก้โลตัส หนองคาย
 • ห้างบิ๊กซี หนองคาย
 • ห้างอัศวรรณ
   หนองบัวลำภู
 • ห้างเทสโก้โลตัส หนองบัวลำภู
 • ห้างแม็คโคร หนองบัวลำภู
   อุดรธานี
 • ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์
 • เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
   อุบลราชธานี
 • โรงเรียนนารีนุกูล
 • วิทยาลัยเทคนิคอุบล
 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • ร้านอินโดจีน
 • วัดแจ้ง
 • กองบิน 21
 • เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
   อำนาจเจริญ
 • สถานีขนส่งฯ อำนาจเจริญ
 • บิ๊กซี อำนาจเจริญ
    

ภาคกลาง

   กำแพงเพชร
 • ตัวเมืองกำแพงเพชร
   ชัยนาท
 • โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
   นครนายก
 • ศาลหลักเมือง
   นครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม
 • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
 • วังตะกู
 • เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
   นครสวรรค์
 • สวรรค์วิถี 37 (ตรงข้าม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์)
   นนทบุรี
 • ใกล้เมเจอร์นนท์
 • ท่าน้ำนนท์
   ปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
   พระนครศรีอยุธยา
 • สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา
 • เจดีย์เจ้าอ้ายพระยา-เจ้ายี่พระยา
 • ตลาดเจ้าพรหม
   พิจิตร
 • ตัวเมืองพิจิตร
 • โรงพยาบาลพิจิตร
   พิษณุโลก
 • ตัวเมืองพิษณุโลก
 • วัดพระศรีรัตนมหาธาติวรมหาวิหาร
 • สวนชมน่าน เฉลิมพระเกียรติ
 • เซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
   เพชรบูรณ์
 • ตัวเมืองเพชรบูรณ์
   ลพบุรี
 • ชุมชนเรือนจำกลางลพบุรี
   สมุทรปราการ
 • หมู่บ้านแมกโนเลีย
 • หมู่บ้านวินมิลล์, สนามกอล์ฟวินมิลล์
   สมุทรสงคราม
 • ตลาดน้ำอัมพวา
   สมุทรสาคร
 • ตลาดมหาชัย
 • วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 • โรงเรียนราษฎร์บูรณะ
 • วงเวียนน้ำพุ
 • ศูนย์ราชการ จ.สมุทรสาคร
 • ศาลหลักเมือง
   สิงห์บุรี
 • สถานีขนส่งฯ สิงห์บุรี
   สุโขทัย
 • ตัวเมืองสุโขทัย
 • โรงเรียนอุดมดรุณี
   สุพรรณบุรี
 • พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 • อุทยานมังกร
 • สถานีตำรวจเมืองสุพรรณบุรี
 • ตัวเมืองสุพรรณบุรี
   สระบุรี
 • ตลาดสุขุมาลย์ (ตลาดใน)
   อ่างทอง
 • โรงเรียนสตรีอ่างทอง
   อุทัยธานี
 • วงเวียนหอนาฬิกา
    

ภาคตะวันออก

   จันทบุรี
 • ใกล้โรบินสัน
   ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนวัดโสธรวรารามวิหาร
   ชลบุรี
 • เมืองพัทยา
 • ถนนคนเดิน พัทยา
 • เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
 • เซ็นทรัลพลาซ่าเฟสติวัล พัทยา บีช
   ตราด
 • ตลาดโต้รุ่ง ไร่รั้ง
 • พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
   ปราจีนบุรี
 • วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   ระยอง
 • ที่ว่าการอำเภอ ระยอง
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยอง
 • โรงพยาบาลระยอง
 • สถานีขนส่งฯ ระยอง
 • เซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง
   สระแก้ว
 • ตลาดโรงเกลือ
 • ตลาดรัตนธรรม
    
    
    

ภาคคะวันตก

   กาญจนบุรี
 • หอนาฬิกา กาญจนบุรี
 • โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 • สถานีตำรวจภูธร เมืองกาญจนบุรี
 • สถานีขนส่งฯ กาญจนบุรี
 • ร้านแพหน้าเมือง
   ตาก
 • ตัวเมืองแม่สอด
   ประจวบคีรีขันธ์
 • หัวหิน
 • ซิเคด้า มาร์เก็ต
 • สวนน้ำวานา นาวา
 • บลูพอร์ต หัวหิน
   เพชรบุรี
 • ตัวเมืองชะอำ
 • ตลาดสดเทศบาลชะอำ
   ราชบุรี
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 • จวนผู้ว่าฯ
 • สนามยิมเนเซี่ยมจังหวัด
 • วิทยาลัยสารพัดช่าง
 • ตลาดโคยกี๊ (ตลาดเก่าราชบุรี)
    
    

ภาคใต้

   กระบี่
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   ชุมพร
 • ตัวเมืองชุมพร
   ตรัง
 • ทับเที่ยง
 • สวนสาธารณะเมืองตรัง
 • ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์
   นครศรีธรรมราช
 • กำแพงเมืองเก่า
 • โรบินสัน นครศรีธรรมราช
   นราธิวาส
 • บางนาค
   ปัตตานี
 • วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี
   พังงา
 • สถานีขนส่งฯ เมืองพังงา
   พัทลุง
 • วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 • ห้างโคลิเซี่ยม
   ภูเก็ต
 • ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • สวนสาธารณะลานกีฬา กะทู้
   ระนอง
 • เมืองระนอง
   สตูล
 • พิมาน
   สงขลา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชายหาด สมิหลา
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา&ศูนย์อาหารโรงช้าง
   สุราษฏร์ธานี
 • วัดพัฒนาราม (วัดใหม่)
 • เซ็นทรัลพลาซ่า สุราษฎร์ธานี
   ยะลา
 • สะเตง
 • ตลาดเช้ารถไฟยะลา
 • สถานีรถไฟยะลา
    

ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์ 16 สาขา

 • ทรูช็อป อยุธยา พาร์ค
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล ชลบุรี
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
 • ทรูช็อป เดอะมอลล์ นครราชสีมา ชั้น 3
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล ขอนแก่น
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า อุบลราชธานี
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า ระยอง
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล พิษณุโลก
 • ทรูช็อป เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีซ
 • ทรูช็อป บลูพอร์ต หัวหิน

เช็กความพร้อมก่อนใช้ True 5G

ซิมการ์ด

เช็กซิมของคุณ เพียงกด *555*1#
โทรออก ว่าสามารถใช้ 5G ได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ ติดต่อทรูช็อป เพื่อเปลี่ยนซิมใหม่

อุปกรณ์สื่อสาร

อุปกรณ์สื่อสารต้องรองรับ 5G
บนคลื่นความถี่ 2600 MHz
และมือถือต้องได้รับการอัปเดต
ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิต

ดูอุปกรณ์สื่อสาร

แพ็กเกจ

ลูกค้าสามารถใช้ 5G ฟรี*
เพียงมีมือถือ 5G
และกด *555*2# โทรออก

รับสิทธิ์ใช้ 5G

พื้นที่สัญญาน

ลูกค้าสามารถใช้ 5G ได้ในย่านตัวเมือง
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย

พร้อมใช้ True 5G แล้วหรือยัง

เริ่มต้นเช็กการใช้งาน 5G ได้ง่ายๆ เพียงเข้า iService
หรือ กด *555*1# โทรออก

อุปกรณ์สื่อสารพร้อมแพ็กเกจ 5G ราคาพิเศษ

ดูเครื่องพร้อมแพ็ก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เข้าสู่ระบบ


      
Live Chat X