เบอร์เดิมก็เล่นเน็ตได้ทั่วโลกกับแพ็กเน็ตสำหรับลูกค้ารายเดือน

กี่ทริปก็สบายใจ เล่นเน็ตได้ทุกที่โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมกับ 3 แพ็กเกจเสริมเน็ตสำหรับลูกค้ารายเดือน ที่ครอบคลุมกว่า 68 ประเทศทั่วโลก

 

ข้อควรรู้

1.  แพ็กเกจ TRAVEL ASIA และ TRAVEL WORLD นี้สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศแบบรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
2.  แพ็กเกจ TRAVEL ASIA 7GB ใช้ได้ 10 วัน ราคา 399 บาท (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.  แพ็กเกจ TRAVEL WORLD 7GB ใช้ได้ 15 วัน ราคา 899  (ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.  โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานดาต้าโรมมิ่งด้วยความเร็วสูงสุดตามปริมาณแพ็กเกจที่กำหนด หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วลดลงที่ 128 Kpbs
5.  แพ็กเกจจะเริ่มนับการใช้งานอินเตอร์เน็ตดาต้าโรมมิ่งโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งานดาด้าโรมมิ่งในประเทศที่กำหนด และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วตามที่ผู้ให้บริการในประเทศนั้นๆกำหนด จนครบ ตามระยะเวลาการใช้งานดังกล่าวในประเทศที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น 
6.  กรณีใช้งานบนเครือข่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะคิดค่าบริการตามอัตราค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศปกติตามแต่ละประเทศและเครือข่ายที่ใช้งาน
7.  ความเร็วของการใช้บริการ 4G|3G|EDGE|GPRS  ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ
8.  สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้สำหรับแพ็กเกจนี้ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดใด รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้ด้วย หากลูกค้ากระทำการอันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที 
9.  บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง ช่องทางดังนี้  TrueMove H Care at 1242 or visit TrueMove H website

 

7 ตุลาคม 2562 -  30 มิถุนายน 2563 

 

ข่าวล่าสุด