Truemove H Topping Package Super value voice and internet package

Truemove H Topping Package
Super value voice and internet package

Terms and Conditions

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า “บริษัท”)

2. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการแพ็กเกจเสริมโดยผ่านระบบ USSD ตามวิธีการที่ระบุในเว็บไซต์ ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3. อัตราค่าใช้บริการ: แพ็กเกจเสริมมีอัตราค่าใช้บริการตามที่ระบุในเว็บไซต์ของแต่ละแพ็กเกจโดยแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบต่อเนื่องจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด Fair Usage Policy

Fair Usage Policy: บริษัทสงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ การใช้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของบริษัท ทั้งนี้ การลดความเร็วอาจลดต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการใช้งาน

4. เว้นแต่จะได้ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น ความเร็วในการใช้บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณ เวลานั้น รวมถึงลักษณะของการใช้งาน ซึ่งอาจต่ำกว่าที่ระบุในแพ็กเกจ

5. ค่าบริการส่วนที่เกินจากอัตราเหมาจ่ายในแต่ละแพ็กเกจ จะคิดตามอัตราที่ระบุในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในขณะนั้น

6. อัตราค่าใช้บริการในแต่ละแพ็กเกจ ไม่รวมถึงค่าบริการในรายการส่งเสริมการขายหลัก ค่าบริการส่วนเกินจากแพ็กเกจเสริมนี้ หรือค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดน, ค่าบริการดาวน์โหลดคอนเทนต์, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, บริการส่งข้อความสั้น (SMS), และ บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โดยค่าบริการเหล่านั้นจะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้

7. สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในแพ็กเกจเสริมนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอดสิทธิคงเหลือไปใช้ต่อไปได้ หรือโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะใช้บริการนี้อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารธุรกิจปกติตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของนิติบุคคลทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ โดยมิได้เป็นไปเฉกเช่นนิติบุคคลทั่วไปจะปฏิบัติกันภายใต้วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น ๆ เท่านั้น ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเอง, บุคคลอื่น หรือนิติบุคคล อีกทั้งจะไม่ใช้ นำมาใช้ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทำการ หรือละเว้นกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใดไม่ว่าในทางใด ๆ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม หากผู้ใช้บริการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคก่อนให้ถือเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที หากปรากฏเหตุอันควรเชื่อหรือน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้หรือนำบริการไปใช้ ในการดำเนินการในลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

8.1 ใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อสัญญา หรือข้อห้ามในสัญญา หรือทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการ ใดๆ ให้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชื่อได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่ว่าในทางใด ๆ หรือ

8.2 ใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล หรือ

8.3 ใช้บริการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

9. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

10. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

11. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1331 หรือ ทาง Web site http://www.truemove-h.com