ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ขออภัย

ภาพถ่ายตัวคุณและบัตรประชาชน

กรุณาถ่ายภาพอีกครั้ง และอัปโหลดใหม่ เนื่องจากภาพไม่ชัดเจน แสงสว่างไม่เพียงพอ แสงสว่างมากเกินไป หรือหันหน้าไม่ตรงตำแหน่งที่กำหนด (อัปโหลดภาพได้อีก ครั้ง)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

แบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมประเภทรายเดือน (Post Pay) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (บริษัทฯ) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 (“พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ”) และเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมตามความของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กทช.”) เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 (“ประกาศฯ”) โดย พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ และประกาศฯดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการจัดทำแบบสัญญาให้บริการโทรคมนาคมซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทำสัญญา ดังนี้

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบริการ
ประเภทของกิจการโทรคมนาคม
1. เสียง
2. ข้อมูล
3. พหุสื่อ หรือสื่อผสม

บริการโทรคมนาคม
1. บริการโทรศัพทเคลื่อนที่
2. บริการพหุสื่อความเร็วสูง (Public Broadband Multimedia Service)
3. บริการมูลค่าเพิ่ม (Value-added Service)

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการ
บริษัทฯ ตกลงจัดให้มีคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ประกาศกำหนด และตาม ที่ได้โฆษณาไว้ หรือตามที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
3.1 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบริษัทฯ
3.1.1 ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ตามปกติ หรือตามที่ได้โฆษณาไว้ บริษัทฯ ตกลงไม่เรียกเก็บค่าบริการกับผู้ใช้บริการจนกว่าบริษัทฯ จะสามารถ ให้บริการได้ตามปกติ เว้นแต่เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้มีการดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวโดยเร็ว
3.1.2 นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว สิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯให้เป็นไปตามที่ กสทช.ประกาศกำหนด
3.1.3 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่ส่งมอบเพื่อประโยชน์ ในการใช้บริการโทรคมนาคมนั้น ผู้ให้บริการจะถือเอาเหตุดังกล่าวมากำหนดเป็นเงื่อนไขอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ใช้บริการหรือเรียกเก็บค่าปรับหรือค่าเสียหายจากการที่ผู้ใช้บริการยกเลิกสัญญา ก่อนกำหนดมิได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่ได้รับมอบเครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องไป จะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าว และต้องส่งคืนให้แก่บริษัทฯ เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และหากผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องอุปกรณ์นั้น บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่เครื่องอุปกรณ์ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าราคาตลาดของค่าอุปกรณ์ดังกล่าวขณะนั้น อนึ่ง ในการส่งมอบคืนเครื่องและอุปกรณ์นั้น บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสภาพสำหรับการส่งมอบเครื่องอุปกรณ์หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องคืนจากผู้ใช้บริการในอัตราที่ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้บริการจนเกินไป ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในเวลาที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องและอุปกรณ์นั้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.1.4 บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการเปิดใช้บริการหรือการขอใช้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา
ก. ผู้ใช้บริการส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง และเอกสารหลักฐานอื่นใดเพิ่มเติมที่จำเป็นตามที่บริษัทฯ ร้องขอไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์
ข. ผู้ใช้บริการมีหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติค้างชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมต่อบริษัทฯ
ค. มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการมีสภาวะทางการเงินขัดข้อง หรือมีเหตุอื่นใด ซึ่งอาจไม่สามารถชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม
ง. มีเหตุอันเชื่อได้ว่าหากบริษัทฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการอาจกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด และ/ หรือมีเหตุที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต และ/ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบริษัทฯ และ/ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย
(2) ผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล
ก. ผู้ใช้บริการส่งมอบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ
3. สำเนา ภ.พ.20 (ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีกรรมการไม่สามารถลงนามได้ด้วยตนเอง) พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาขนของผู้รับมอบอำนาจ และ
5. หลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทฯ ร้องขอซึ่งหลักฐานดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ทั้งหมด หรือบางส่วน
ข. ผู้ใช้บริการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนมีหนี้ค้างชำระ หรือมีประวัติค้างชำระค่าใช้บริการต่อบริษัทฯ หรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ หรือมีประวัติว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มักประสบกับปัญหาการติดต่อกับผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์ เป็นต้น
ค. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ได้ดำเนินธุรกิจตามปกติ
ง. ผู้ใช้บริการมีประวัติไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี
จ. ผู้ใช้บริการหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนมีประวัติว่าเคยถูกฟ้องร้องในคดีล้มละลาย หรือถูกยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด
ฉ. มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการมีสภาวะทางการเงินขัดข้อง หรือมีเหตุอื่นใด ซึ่งอาจไม่สามารถชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ได้
ช. มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากบริษัทฯ เปิดให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการอาจกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด และ/ หรือมีเหตุที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต และ/ หรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อบริษัทฯ และ/ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย
3.1.5 บริษัทฯ จะร่วมรับผิดกับผู้ร่วมให้บริการเสริมต่อผู้ใช้บริการในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการเสริมด้วย
3.2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ใช้บริการ
3.2.1 ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นในข้อ ก. และ ข. พร้อมทั้งส่งมอบสำเนาเอกสารหรือหลักฐานซึ่งยืนยันข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถขอตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวได้ด้วย
ก. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ/ นามสกุล สถานภาพ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่สำหรับติดต่อการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้บริการและเอกสารอื่นๆ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อและรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักอาศัยในปัจจุบัน เป็นต้น
อนึ่ง บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะถูกนำไปส่งให้แก่ กสทช. หรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้
3.2.2 ผู้ใช้บริการตกลงไม่ใช้บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผิดวัตถุประสงค์ ผิดศีลธรรม ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิด หลอกลวงหยาบคาย ลามก หรือข่มขู่
3.2.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ก่อให้เกิด หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำการใดๆ อันเป็นการก่อกวน รบกวน หรือเกิดความไม่สะดวก ทั้งต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการอื่นของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด
3.2.4 ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้เครือข่ายของบริษัทฯ เพื่อให้บริการส่งข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ก. หยาบคาย ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข. ข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
ค. ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ง. เพื่อสร้างความเข้าใจผิด และ/ หรือหลอกลวงประชาชน
จ. ต้องห้ามหรือขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือประกาศใดๆ ที่ใช้บังคับ
ฉ. แทรกแซงการใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น หรือบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น ๆ
3.2.5 ไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่าย หรือส่วนใดๆ ของเครือข่าย หรือกระทำการอันมีลักษณะเป็นอันตรายต่อเครือข่าย เว้นแต่เป็นการใช้บริการตามสัญญาหรือการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครือข่ายทั้งหมด และปฏิบัติตามคำแนะนำที่เหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการ และร่วมมือกับบริษัทฯ ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบอื่นๆ ด้วย
3.2.6 ในกรณีที่บริษัทฯ ได้กำหนดรหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการหรือรหัสส่วนตัวใดๆ เพื่อใช้บริการโทรคมนาคมของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษารหัสดังกล่าวไว้เป็นความลับโดยจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ
3.2.7 ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอัตราที่กำหนดในสัญญานี้ หรือตามที่จะได้กำหนดในภายหลัง ภายใต้อัตราที่ กสทช. เห็นชอบแล้ว
3.2.8 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการภายใต้เงื่อนไขและตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระให้แก่บริษัทฯ
3.2.9 สิทธิของผู้ใช้บริการ มีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบ
(2) ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของตนผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(3) ผู้ใช้บริการมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการของบริษัทฯ ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ พ.ศ. 2549

4. สิทธิและหน้าที่ในการเรียกเก็บและการชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม
4.1 บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz ของบริษัทฯ จนกว่าคณะกรรมการจะออกประกาศกำหนดอัตราขั้นสูงต่อไป และเป็นอัตราตามที่ได้มีการตกลงไว้โดยจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม ที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน โดยจะไม่เลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใด และจะไม่เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4.2 เว้นแต่ผู้ใช้บริการได้ตกลงกับบริษัทฯ เพื่อยกเว้นการแสดงรายละเอียดในใบแจ้งรายการใช้บริการ หรือให้แจ้งโดยวิธีการอื่น บริษัทฯ จะจัดส่งใบแจ้งรายการใช้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ใช้บริการตกลงร่วมกันเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้า 15 (สิบห้า) วัน ก่อนวันครบกำหนด ชำระ โดยการแจ้งรายการดังกล่าวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าใช้บริการ และการคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการที่ชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจถึงที่มา ของค่าใช้จ่ายที่ปรากฏในใบแจ้งรายการนั้นได้
4.3 ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมตามจำนวนที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งรายการใช้บริการโทรคมนาคม และจัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการภายใต้เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทฯ หรือ กสทช. ประกาศกำหนดไว้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเห็นว่า บริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องบางส่วนหรือทั้งหมดหรือเห็นว่า บริษัทฯ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าบริการสูงกว่าอัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz ของผู้ให้บริการ หรืออัตราที่ สัญญากำหนดไว้ หรือสูงกว่าอัตราขั้นสูงที่ กสทช. กำหนด หรือสูงกว่าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการรายอื่นที่ใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอข้อมูลเกี่ยวกับ การใช้บริการของตนที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการได้ และบริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการร้องขอ หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่ กำหนด ให้ถือว่าบริษัทฯ สิ้นสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้โต้แย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการร้องขอให้บริษัทฯ รับรองข้อมูลที่ถูกต้องในเอกสาร บริษัทฯ มีสิทธิคิดค่าตอบแทนซึ่งไม่สูงกว่าความเป็นจริงจากผู้ใช้บริการได้ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด
4.4 หากปรากฏว่าบริษัทฯ เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าจำนวนที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนต่างของค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินให้แก่ ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ข้อเท็จจริงยุติและบริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยในส่วนต่าง ในอัตราเท่ากับที่ได้กำหนดไว้ว่าจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัด นับแต่วันที่ ข้อเท็จจริงยุติเว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้ตกลงเลือกให้ดำเนินการในการคืนเงินส่วนต่างเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ใช้บริการและบริษัทฯ จะได้ตกลงร่วมกันต่อไป
4.5 ในกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดผู้ใช้บริการตกลงชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯ นับแต่วันผิดนัดในอัตราไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ให้ความเห็นชอบ

5. การระงับการใช้บริการและการให้บริการโทรคมนาคม
5.1 ในกรณีมีเหตุจำเป็น ผู้ใช้บริการมีสิทธิขอระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ครั้งละไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน แต่ไม่เกินกว่าสามสิบ (30) วัน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งขอระงับการใช้บริการชั่วคราวต่อบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ใช้บริการในช่วงระยะเวลาการระงับการใช้บริการชั่วคราว และเมื่อครบกำหนดการขอระงับการใช้บริการชั่วคราว บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการได้ทันทีและผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้บริการต่อในเวลานั้นทันทีเช่นกัน
กรณีมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการตกลงให้ผู้ใช้บริการระงับการใช้บริการชั่วคราวได้ตามระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการร้องขอ แต่ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยนั้นคงอยู่
กรณีผู้ใช้บริการประสงค์เปิดใช้บริการก่อนกำหนดระยะเวลาของการระงับการใช้บริการชั่วคราวที่ผู้ใช้บริการได้ขอใช้สิทธิไว้จะสิ้นสุดลง ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด
5.2 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอื่นใดภายใต้กรอบกฎหมายที่บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราวต่อผู้ใช้บริการได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งระบุเหตุในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน
5.3 ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถระงับการให้บริการได้ทันที
5.3.1 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัทฯ
5.3.2 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
5.3.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
5.3.4 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าบริการโทรคมนาคม และ/ หรือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ให้แก่ผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อสัญญา
5.3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการซึ่งใช้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมภายหลัง ได้ใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเมื่อเห็นว่าผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปแล้วเป็นจำนวน 80% ของวงเงินค่าใช้บริการ (credit limit) ตามที่ผู้ใช้บริการได้ตกลงไว้ในสัญญากับบริษัทฯ
5.3.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราวติดต่อกัน
5.3.7 บริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการโทรคมนาคมไปใช้เพื่อแสวงหารายได้โดยมีเจตนาจะไม่ชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
5.3.8 บริษัทฯ มีเหตุจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขระบบโทรคมนาคมที่ใช้ในการให้บริการ
5.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งให้บริษัทฯ ระงับการให้บริการเนื่องจากซิมการ์ด และ/ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่สูญหาย หรือถูกขโมย บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการให้บริการในทันทีที่ได้รับแจ้งและผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชำระค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าบริการที่เกิดขึ้นภายหลังการแจ้งดังกล่าว

6. การเลิกสัญญา
6.1 ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการครบถ้วนแล้วจนถึงวันที่การยกเลิกสัญญามีผลบังคับ
ในกรณีที่มีเหตุดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้สิทธิเลิกสัญญาได้ทันที
6.1.1 ผู้ใช้บริการไม่สามารถรับบริการจากบริษัทฯ ได้ด้วยเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ใช้บริการ
6.1.2 บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อตกลงที่เป็นสาระสำคัญของสัญญา
6.1.3 บริษัทฯ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
6.1.4 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาหรือเงื่อนไขในการให้บริการ ซึ่งมีผลเป็นการลดสิทธิหรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการลง เว้นแต่เกิดจากเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.2 บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกการให้บริการในกรณีดังต่อไปนี้
6.2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตาย หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
6.2.2 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าบริการ และ/ หรือค่าธรรมเนียมเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาสองคราวติดกัน โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงวันครบกำหนดที่แน่นอนเป็นการล่วงหน้าในใบแจ้งเรียกเก็บค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม และได้ทำการแจ้งเตือนล่วงหน้าตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว
6.2.3 บริษัทฯ มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือการชำระค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา
6.2.4 บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้โดยเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
6.2.5 เป็นการยกเลิกโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
6.3 เมื่อเลิกสัญญาหากบริษัทฯ มีเงินค้างชำระแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะชำระคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันเลิกสัญญา โดยการคืนเงินดังกล่าว อาจคืนด้วยเงินสด เช็คหรือนำเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการหรือตามวิธีการที่ บริษัทฯ และผู้ใช้บริการได้ตกลงกันต่อไป
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้บริการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ต้องชำระค่าเสียประโยชน์ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ คิดจากผู้ใช้บริการกรณีผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการแก่ บริษัทฯ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการที่จะเรียกค่าเสียหายอย่างอื่น

7. ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียม
การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและค่าธรรมเนียม จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์หรือประกาศที่ กสทช. จะกำหนดเกี่ยวกับอัตราขั้นสูงต่อไป ทั้งนี้ ให้รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
อนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกอัตราค่าบริการและ/หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ แบบสัญญาของบริษัทฯ ที่ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว หากต่อมาบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการอันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการ บริษัทฯจะเสนอให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้บริการที่ กสทช. ประกาศยกเว้นให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ในกรณีดังกล่าวให้ผู้ให้บริการแจ้งให้ กสทช. ทราบอย่างช้าไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของระบบ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ใดๆ อันส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการต่ำลง หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือประโยชน์อันพึงได้รับของผู้ใช้บริการให้ถือว่ามีผลเป็นการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการให้บริการ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน
ขออภัย

ครบ 7 ย่านความถี่ มากสุดในไทย ครบ 3 ย่านความถี่ต่ำ 700, 850 และ 900
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ดีกว่า ทำให้ 3G, 4G, 5G ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

พื้นที่ให้บริการ สัมผัสประสบการณ์ True 5G ได้แล้วที่นี่

: 77 จังหวัดในประเทศไทย
  บริเวณนี้ยังไม่มีสัญญาณ 5G
  เลือกพื้นที่ให้บริการ 5G

  77 จังหวัดในประเทศไทย

  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    กรุงเทพมหานคร
  • คลองสาน
  • คลองสามวา
  • คลองเตย
  • คันนายาว
  • จตุจักร
  • จอมทอง
  • ดอนเมือง
  • ดินแดง
  • ดุสิต
  • ตลิ่งชัน
  • ทวีวัฒนา
  • ทุ่งครุ
  • ธนบุรี
  • บางกอกน้อย
  • บางกอกใหญ่
  • บางกะปิ
  • บางขุนเทียน
  • บางคอแหลม
  • บางซื่อ
  • บางนา
  • บางบอน
  • บางพลัด
  • บางรัก
  • บางเขน
  • บางแค
  • บึงกุ่ม
  • ปทุมวัน
  • ประเวศ
  • ป้อมปราบศัตรูพ่าย
  • พญาไท
  • พระนคร
  • พระโขนง
  • ภาษีเจริญ
  • มีนบุรี
  • ยานนาวา
  • ราชเทวี
  • ราษฎร์บูรณะ
  • ลาดกระบัง
  • ลาดพร้าว
  • วังทองหลาง
  • วัฒนา
  • สวนหลวง
  • สะพานสูง
  • สัมพันธวงศ์
  • สาทร
  • สายไหม
  • หนองจอก
  • หนองแขม
  • หลักสี่
  • ห้วยขวาง
   1. ปริมณฑล
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • สมุทรปราการ
  • สมุทรสาคร
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคกลาง

  • ชัยนาท
  • นครสวรรค์
  • พระนครศรีอยุธยา
  • ลพบุรี
  • สระบุรี
  • สิงห์บุรี
  • อ่างทอง
  • อุทัยธานี
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคเหนือ

  • กำแพงเพชร
  • ตาก
  • น่าน
  • พะเยา
  • พิจิตร
  • พิษณุโลก
  • ลำปาง
  • ลำพูน
  • สุโขทัย
  • อุตรดิตถ์
  • เชียงราย
  • เชียงใหม่
  • เพชรบูรณ์
  • แพร่
  • แม่ฮ่องสอน
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคใต้

  • กระบี่
  • ชุมพร
  • ตรัง
  • นครศรีธรรมราช
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • พังงา
  • พัทลุง
  • ภูเก็ต
  • ยะลา
  • ระนอง
  • สงขลา
  • สตูล
  • สุราษฎร์ธานี
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคตะวันออก

  • จันทบุรี
  • ฉะเชิงเทรา
  • ชลบุรี
  • ตราด
  • นครนายก
  • ปราจีนบุรี
  • ระยอง
  • สระแก้ว
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคตะวันตก

  • กาญจนบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์
  • ราชบุรี
  • สมุทรสงคราม
  • สุพรรณบุรี
  • เพชรบุรี
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • กาฬสินธุ์
  • ขอนแก่น
  • ชัยภูมิ
  • นครพนม
  • นครราชสีมา
  • บึงกาฬ
  • บุรีรัมย์
  • มหาสารคาม
  • มุกดาหาร
  • ยโสธร
  • ร้อยเอ็ด
  • ศรีสะเกษ
  • สกลนคร
  • สุรินทร์
  • หนองคาย
  • หนองบัวลำภู
  • อำนาจเจริญ
  • อุดรธานี
  • อุบลราชธานี
  • เลย
  • ทรู ช็อป และทรูสเฟียร์

  เช็กความพร้อมก่อนใช้ True 5G

  ซิมการ์ด

  เช็กซิมของคุณว่าสามารถใช้ 5G
  ได้หรือไม่เพียงกด *555*1# โทรออก
  ถ้าไม่ได้ ติดต่อทรูช็อปเพื่อเปลี่ยนซิมใหม่

  อุปกรณ์สื่อสาร

  อุปกรณ์สื่อสารต้องรองรับ 5G
  บนคลื่นความถี่ 700 และ 2600 MHz
  และมือถือต้องได้รับการอัปเดต
  ซอฟต์แวร์จากผู้ผลิต

  ดูเครื่องที่รองรับ 5G

  แพ็กเกจ

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช ทุกแพ็กเกจ
  สามารถใช้ True 5G ได้ทันที เพียงใส่ซิมทรูในเครื่องที่รองรับ 5G แล้วปิด-เปิด
  เครื่องเพื่อเริ่มต้นใช้งาน หรือรับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าด้วยแพ็กเกจ 5G

  ดูแพ็กเกจ 5G

  พื้นที่สัญญาน

  ลูกค้าสามารถใช้ 5G ได้ครบ
  ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทย

  วิธีตั้งค่าให้เครื่องรับสัญญาณ 5G

  คำถามที่พบบ่อย

  5G แตกต่างกับ 4G ยังไง
  เหตุผลหลักที่ทำให้ 5G เหนือกว่า 4G คือ
  • 5G มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 1Gbps ซึ่งแรงเร็วกว่า 4G จึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
  • ความหน่วง (Latency) ของ 5G ต่ำกว่า 4G มาก จึงช่วยให้การเชื่อมต่อมีการตอบสนองที่รวดเร็วกว่า แม่นยำกว่า เหมาะกับการใช้งานต้องการความแม่นยำสูง
  • 5G สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า 4G ถึง 1 ล้านอุปกรณ์ จึงทำให้ทุกการเชื่อมต่อมีคุณภาพ
  มีคลื่นครบแล้วดียังไง

  ทรูเป็นผู้ให้บริการที่มีย่านความถี่ครบที่สุด 7 คลื่น ทั้งย่านความถี่ต่ำ กลาง และสูง โดยมีคลื่นหลักที่ให้บริการ 5G คือ คลื่น 2600 MHz ให้ความเร็วแรงระดับ 1Gbps และคลื่น 700 ช่วยเสริมความครอบคลุมให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเมื่อมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานการทำงานของคลื่นความถี่ในย่านต่างๆ จะช่วยเสริมความเร็วแรงตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งาน พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งาน 5G ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเสริมให้บริการ 3G และ 4G ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

  ใช้งาน 5G ได้ที่ไหนบ้าง

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช สามารถใช้ 5G ได้ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลัก พื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงที่ทรูช็อป ทรูสเฟียร์ ห้างสรรพสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา ชุมชน เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถดูพื้นที่ให้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมได้​ที่นี่

  สัญญาณ 5G ขึ้นว่าใช้ได้ แต่ช้ามาก เพราะอะไร

  ความเร็ว 5G ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ และจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานั้น รวมถึงบางแอปพลิเคชันที่คุณต้องการใช้งานอาจยังไม่ได้รองรับการใช้งาน 5G

  จะใช้งาน True 5G ต้องทำยังไง

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช ทุกแพ็กเกจ สามารถใช้ True 5G ได้ทันที เพียงใส่ซิมทรูในเครื่องที่รองรับ 5G แล้วปิด-เปิดเครื่อง (ทั้งนี้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่รองรับสัญญาณเครือข่าย True 5G) หรือรับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าด้วยแพ็กเกจ 5G ดูเพิ่มเติม

  ถ้าสมัครแพ็กเกจ "5G Super max speed" แล้วจะได้อะไรบ้าง
  • สัมผัสความเร็วระดับ 1 Gbps
  • รับ Extra SIM เพิ่มฟรี ซึ่งเป็นซิมการ์ดแบบรายเดือน ที่มาพร้อมอินเทอร์เน็ต 5G จำนวน 50GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาที (รับ Extra SIM ฟรีสูงสุด 4 ซิม)
  • รับสิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟ เอช ไม่อั้น ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังสามารถใช้ True WiFi ได้ไม่อั้น
  • รับสิทธิ์ดูฟรี "ทรูพรีเมียร์ลีก" ตลอดฤดูกาลปัจจุบัน (สำหรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ 5G Super Max Speed ตั้งแต่ 1,399 บาท/เดือน ขึ้นไป)
  • รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดูคอนเทนต์อัจฉริยะ ทั้ง True5G AR ที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี AR และ True5G VR ที่จะพาคุณไปท่องโลกเหนือจินตนาการสุดล้ำ ซึ่งหากลูกค้าสนใจแว่น VR สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษเพียง 13,990 บาท จากปกติ 17,990 บาท
  • รับสิทธิพิเศษทรูการ์ด โดยเมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิระดับทรูบลู (นาน 12 เดือน) และเมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิระดับทรูเรด (นาน 12 เดือน) สามารถรับสิทธิพิเศษได้ทั้งการสะสมทรูพอยท์ และรับสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แลกค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ตฟรี หรือสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ 7-Eleven และจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำของทรูได้ทั่วประเทศ
  หาซื้ออุปกรณ์ที่รองรับ 5G ได้ที่ไหน

  ปัจจุบันลูกค้าสามารถหาซื้ออุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ 5G ได้แล้ว ซึ่งมีราคาโปรโมชันจากทรูเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกซื้อได้ที่ ทรูช็อปทุกสาขา หรือไปที่เมนู อุปกรณ์สื่อสาร

  ทำไมถึงใช้งาน 5G ไม่ได้
  สาเหตุที่คุณใช้งาน True 5G ไม่ได้อาจเป็นเพราะ
  • ซิมของคุณอาจไม่รองรับการใช้งาน 5G เพราะฉะนั้นลองเช็กซิมของคุณ เพียงกด *555*1# โทรออก ว่าสามารถใช้ 5G ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ ให้ติดต่อทรูช็อป เพื่อเปลี่ยนซิมใหม่ หรือเช็กว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับ 2 ซิมหรือไม่ เพราะจะสามารถใช้งาน 5G ได้ทีละซิม
  • สมาร์ทโฟนของคุณอาจไม่รองรับสัญญาณ 5G
  • คุณอาจยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ ดังนั้นลองอัปเดตซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนของคุณให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ระบบปฏิบัติการณ์ IOS 14.2.1 ขึ้นไป) แล้วลองใหม่
  • คุณอาจยังไม่ได้ตั้งค่าสมาร์ทโฟนให้รับสัญญาณ 5G ลองเข้าไปดูวิธีการตั้งค่า 5G ของสมาร์ทโฟนแต่ละยี่ห้อได้ที่นี่ หลังจากตั้งค่าแล้วปิด-เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
  • คุณอาจอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ 5G
  ถ้าไม่อยากใช้งาน 5G แล้ว ต้องทำยังไง

  คุณสามารถปิดการใช้งาน 5G บนสมาร์ทโฟนได้ เพียงแค่กดที่การตั้งค่า แล้วเลือก 4G/LTE/3G/2G หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

  อุปกรณ์สื่อสารพร้อมแพ็กเกจ 5G ราคาพิเศษ

  ดูเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

  หากต้องการใช้งานฟีเจอร์นี้ กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  แชท
  & ช้อป
  ทักมา เราช้อปให้
  -

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  เข้าสู่ระบบ


        
  Live Chat X