4Gตามปริมาณใช้งาน
เริ่มต้นเพียง 9บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
4G เบิ้ล เบิ้ล
รายละเอียด
เพิ่มความเร็ว4G+3G
เริ่มต้นเพียง 29บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
เพิ่มความเร็ว 4G/3G
รายละเอียด
3Gตามปริมาณใช้งาน
เริ่มต้นเพียง 9บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
เน็ตตามปริมาณการใช้งาน
รายละเอียด
3Gเหมาจ่าย60วัน
เริ่มต้นเพียง 369บาท ต่อ 60 วัน
แพ็กเกจเสริม
เซฟเซฟ 512 Kbps
รายละเอียด
3G+wifi
เริ่มต้นเพียง 49บาท ต่อวัน
แพ็กเกจเสริม
เน็ตแรง 3G
รายละเอียด
3Gเหมาจ่าย7วัน
เริ่มต้นเพียง 59บาท ต่อ 7 วัน
แพ็กเกจเสริม
เน็ตแรงยกสัปดาห์
รายละเอียด